Önümler görkezilýär

Adaty ajaýyp ahlak pikirlerine esaslanyp, yirentang täzelikler edýär we ýokary hilli we sagdyn maska ​​önümlerini yzygiderli öwrenýär, sagdyn moda tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýär we sagdyn döretmäge çalyşýar ..

  • business_slider

Esasy önümler

  • company_intr_slider
  • company_intr_slider

Näme üçin bizi saýlamaly?

Yirentang döredileli bäri “ahlaklylygy we hoşniýetliligi ýatda saklamak, bedeni ösdürip ýetişdirmek we hoşniýetlilik bilen meşgullanmak” iş ýörelgelerine laýyklykda söýgi we saglygy söýmek meselesinde ygrarlydy. Yirentang tarapyndan öndürilen KS-9005 maskasy, GB2626-2006, GB2626-2019 we EN149: 2001 + A1: 2009 standartlarynyň synaglaryndan geçdi. CE şahadatnamasy SGS we ISO-9001-2015 tarapyndan berilýär we kepillendirilýär ..

Habarlar

Gao Fu, Kesellere gözegçilik we öňüni alyş milli merkezi: epidemiýa diňe tüsse bombasy. Covid-19 onlarça ýyl ozal bar bolmagy mümkin.

2021-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Hytaýyň CDC müdiri Gao Fu-nyň Zhongguancun forumynda eden çykyşyna görä, COVID-19 epidemiýasynyň giň ýaýramagy dünýäde “çal keros” hadysasy hökmünde garalmalydyr we beýle däl “gara guş” wakasy. Şoňa görä ...

Italiýanyň gan nusgasyny gaýtadan gözden geçirmek: Covid-19, geçen ýylyň oktýabr aýynda Italiýada ýaýran bolmagy mümkin

Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň 20-nji habaryna görä, Europeanewropanyň iki laboratoriýasy COVID-19 ýüze çykmazdan ozal Italiýanyň Milanda ýerleşýän Milli düwnük merkezi tarapyndan ýygnan gan nusgalaryny gaýtadan gözden geçirdi we netijeler Covid-19-yň Italiýada ýaýramagynyň mümkindigini görkezdi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň başynda. researchöne gözleg ...

  • Habar merkezi

  • Habar merkezi